Thứ Hai, 16 tháng 8, 2010

Phi cơ thử nghiệm ĐỨC

FFG B-9 Berlin (1943)
Dornier Do-29 (1958)Sack AS-6 (1944)


Grob Strato 2C (1995)


EWR VJ-101C (1963)


Dornier Do-31 (1967)


Junkers Ju-49 (1931)

Bolkow Bo-46 (1964)

RFB X-114 (1977)


Lippisch Delta IV / DFS.39 (1936)

Heinkel He-178 (1939)Messerschmitt P-1101 (...)

Dornier Do-212 (1942)

Lippisch Delta I (1931)

E-Volo VC-1 Volocopter (2011)

Không có nhận xét nào: