Thứ Tư, 18 tháng 8, 2010

Phi cơ tuần tra ANH

Short S-35 Shetland (1944)
Vickers 284 Warwick (1939)
Hawker Siddeley Nimrod (1967)
Short S-25 Sunderland (1937)


Bristol 149 Bolingbroke (1939)

Không có nhận xét nào: