Thứ Tư, 18 tháng 8, 2010

PHI CƠ ĐẶC DỤNG - Dedicated Aircraft

MỸ - United States [10]

LIÊN XÔ - U.S.S.R. [4]

CANADA - Canada [3]
ÚC - Australia [4]
BRAZIL - Brazil [1]
BA LAN - Poland [2]
ANH - United Kingdom [3]

ROMANIA-Romania [1]


HÀ LAN-Netherland [1]


TIỆP KHẮC-Czech [1]

ẤN ĐỘ-India [1]

Không có nhận xét nào: