Thứ Hai, 16 tháng 8, 2010

PHI CƠ THỬ NGHIỆM - Experimental

PHÁP - France [23]
MỸ - United States [109]
ANH - United Kingdom [28]
CANADA - Canada [2]
NAM TƯ - Yugoslavia [2]
THỤY ĐIỂN - Sweden [1]
NHẬT - Japan [4]
Ý - Italia [9]
ĐỨC - Germany [15]
LIÊN XÔ - U.S.S.R. [26]

ÁO-Austria [1]PHILIPPINES-Philippines [1]

HÀ LAN-Netherlands [1]


HUNGARY-Hungary [1]


ARGENTINA-Argentina [1]

Không có nhận xét nào: