Thứ Hai, 31 tháng 5, 2010

Oanh tạc cơ NAM TƯ

Rmaj R-1 (1940)

Không có nhận xét nào: