Thứ Bảy, 31 tháng 7, 2010

Vận tải cơ ARGENTINAFMA IA-50 Guarani II (1963)
DINFIA IA-35 Huanquero (1953)DINFIA IA-46 Ranquel (1957)

Không có nhận xét nào: