Thứ Sáu, 30 tháng 9, 2011

Phi cơ thể thao BA LAN

RWD-13 (1935)PZL-Bielsko SZD-45 Ogar (1973)

Không có nhận xét nào: