Thứ Tư, 31 tháng 8, 2011

Phi cơ thể thao TIỆP KHẮC

Praga E-114 Air Baby (1934)


 


Orlican L-40 Meta Sokol (1956)
CZAW SportCruiser (2006)
 
Zlin Z-50 (1975)

Avia BH-1 (1920)
Spacek SD-1 Minisport (2011)


Không có nhận xét nào: